Algemene verkoopvoorwaarden Le Feu | Designers Hotspot

Terms & conditions

Algemene verkoopvoorwaarden JuMa Trading bv

KVK 78073774 RSIN/VAT NL861254818B01 BANK IBAN: NL07 RABO 0356 4877 33

Algemeen

De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle (online) aankopen gedaan bij : JuMa Trading bv en/of gelieerde ondernemingen en handelsnamen zoals Designershotspot.com en/of LeFeuFires.nl hierna te noemen JuMa.

Bedrijfsinformatie 

De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te kunnen aanpassen. Door het plaatsen van een (online) bestelling verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Prijzen

De geldende prijzen zijn deze, die op de website vermeld staan op het moment van uw bestelling. Alle vermelde prijzen zijn in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te betalen belastingen en zijn exclusief de verzendkosten. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze het woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Bij eventuele twijfel dient u contact op te nemen met JuMa via sales@designershotspot.com  om eventuele misverstanden te vermijden.

Retourzendingen

In overeenstemming met de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft de klant het recht aan JuMa, per email, mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag van levering van het product aan de klant of een vertegenwoordiger van de klant.

Retourzendingen zijn op risico van de koper. JuMa is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom aan de transportfirma altijd om een traceercode en bewaar deze goed, of lever het artikel zelf af op ons adres.

In geval van retourneren moet er steeds eerst contact opgenomen worden met JuMa. Maakt een klant gebruik van de hiervoor vermelde bedenktermijn dan stuurt de klant het product op eigen kosten naar JuMa terug. Retour gestuurde artikelen worden alleen geaccepteerd als het product niet is gebruikt, en de verpakking ongeopend is gebleven.

Binnen dertig (30) dagen na ontvangst zal JuMa overgaan tot een volledige terugbetaling van het product. Voor het product kan worden teruggestuurd, moet de klant de verkoper per e-mail op sales@designershotspot.com  hiervan op de hoogte brengen. Dan krijgt de klant de te volgen werkwijze voor het retourneren toegestuurd.

Het recht op terugbetaling vervalt indien de producten geopend, beschadigd, vuil, gedeeltelijk gebruikt of onvolledig teruggestuurd worden door de klant.

Verzendmethode en levertijd

De verzending van de aangeschafte producten wordt verzorgd door een transporteur zoals Post.nl. Bestellingen binnen Nederland worden binnen 2-5 werkdagen bezorgd. De levertijd van bestellingen naar het buitenland is afhankelijk van de levertijd van externe partijen.

Leveringskosten 

Bestellingen vanaf € 100,- worden in Nederland gratis geleverd. Voor kleinere bestellingen worden er € 6,95 transportkosten gerekend. Leveringen buiten Nederland kosten € 15,- bij aankopen onder de € 150,-.

Voor een rechtsgeldige eigendomsoverdracht vereist de wet een geldige titel (meestal in de vorm van een overeenkomst), beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en levering van de producten (doorgaans door middel van bezits-/machtsverschaffing).

Indien partijen niks regelen dan kan de situatie zich voordoen dat de eigendom bij levering is overgegaan op de koper, dat de factuur onbetaald blijft en dat u als verkoper met lege handen komt te staan. Een dergelijke situatie kan voorkomen worden door het rechtsgeldig bedingen van een eigendomsvoorbehoud.

Eigendomsvoorbehoud

In het geval van b2b aankopen, wederverkopers, geldt de wettelijke regeling omtrent het eigendomsvoorbehoud, vastgelegd in wetsartikel 3:92 BW. Het eigendom gaat over van JuMa op de koper, op het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijft JuMa eigenaar van de geleverde producten, ook al bevinden deze zich feitelijk in het bezit/de macht van de koper. Dit eigendomsvoorbehoud betreft alle aan de koper verkochte items, ook voor producten zijn die al zijn betaald.

Privacy 

JuMa respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) artikel 10, van 25-05-2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. De door de klant medegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van eventuele nieuwsbrieven, indien de klant zich hiervoor zou inschrijven.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen: Le Feu Nederland heeft dus geen toegang tot zijn paswoord.

Tijdens een bezoek aan de webshop kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren: een cookie kan slechts een machine identificeren. De klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Er moet wel rekening gehouden worden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat bepaalde applicaties niet zullen kunnen gebruikt worden indien men ervoor kiest geen ‘cookies’ te accepteren.

Door gebruik te maken van onze webshop, gaat de klant akkoord met het gebruik van ‘cookies’.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen overleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant JuMa zo snel mogelijk inlichten en duidelijke foto’s indienen. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. De verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere indirecte schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Toepasselijke recht – geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd.

07. September 2020.

Discover our new products

Discover our new products

Discover our new products

Discover our new products

Discover our new products

Download the pricelist and order form

Download the pricelist and order form

Download the pricelist and order form

Download the pricelist and order form

Download the Portugese A5 flyer

Download the Dutch A5 flyer

Download the English A5 flyer

Download the English clever flyer

Download the Dutch flyer

Download the English flyer

Download the Dutch catalog

Download the Italian catalog

Download the German catalog

Download the English catalog